Gaslaan 1
3741 WJ Baarn
06 142 767 55
info@dievlinderdatbenjij.nl

Praktijk voor bewustwording
voor kinderen en volwassenen

Neem contact op!

Algemene voorwaarden

Op deze voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing:

 • Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt alleen naar buiten gebracht als de client of bij een minderjarig kind de ouder daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • De coaching is opgebouwd uit een aantal consulten. Tijdens deze consulten wordt steeds in overleg besloten of de coaching een vervolg zal krijgen.
 • De prijzen van de consulten zijn te vinden op de website: www.dievlinderdatbenjij.nl, U krijgt een factuur mee.
 • Een consult duurt een uur. Bij een consult voor een kind van 6 jaar of ouder is deze periode onderverdeeld in 45 minuten werken met de client en 15 minuten voor overdracht aan de ouders. Bij kinderen onder de 6 jaar duurt het consult 45 minuten.
 • Een afspraak of deelname aan workshop, cursus of lezing dient bij verhindering minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd, via mail of telefonisch. Bij niet-annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak, brengt Praktijk Die vlinder dat ben jij de gereserveerde tijd in rekening.
 • Consulten, workshops en lezingen vinden plaats in Praktijk Die Vlinder dat ben jij, Gaslaan 1, 3741 WJ Baarn. Consulten, workshops en lezingen kunnen eveneens op locatie plaatsvinden. Bij het verzorgen van bijeenkomsten op locatie reken ik €0,19 per km. Als het meer dan een half uur rijden is vanaf mijn huis, reken ik tevens €20,- voor de reistijd.
 • Indien de cliënt/ de ouder bij een minderjarig kind daarvoor toestemming geeft, kan ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ indien nodig informatie inwinnen bij en/of informatie verstrekken aan de huisarts, de school of een specialist.
 • Mochten er tijdens de coaching zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zullen deze zaken alleen verricht worden na afstemming met de cliënt/ de ouder. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening gebrachte uren worden apart bevestigd.
 • De cliënt/ de ouder kan een eventuele klacht binnen 8 dagen na de geleverde dienst aan ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ doorgeven en schriftelijk bevestigen. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt/ de ouder niet van zijn betalingsverplichting.
 • ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval – maar niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ geen invloed kan uitoefenen.
 • Wanneer ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt ‘Praktijk Die vlinder dat ben jij’ wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.
 • Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.